021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

سازمان فنی وحرفه ای

این بخش در دو قسمت درون سازمانی و برون سازمانی فعالیت می نماید :

بخش درون سازمانی به بازآموزی و ارتقای سطح علمی پرسنل مشغول بوده و دوره های ادواری

مربوط را طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار می نماید. دربخش آموزش برون سازمانی ، آموزشگاه

فنی و حرفه ای این مجتمع به عنوان اولین آموزشگاه دارای پروانه رسمی فعالیت در رشته های عملی گرایش عمران به تربیت نسل جوان مشغول می باشد.

در بخش آموزش های برون سازمانی انجام آموزش مسئولین کنترل کیفیت در قالب همکاری با اداره

کل استاندارد استان انجام می پذیرد: آموزش مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی بتن ، سنگدانه

و افزودنی های بتن در مجتمع پاکدشت بتن