021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

بخش تدوین استاندارد های ملی

در این بخش زیرنظر سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری اساتید دانشگاه و صاحب نظران صنعت

ساختمان اقدام به پژوهش و تدوین استانداردهای ملی می گردد. از آن جمله استاندارد تیرچه

ساختمانی – اسلامپ بتن – وزن مخصوص بتن – موزاییک – سیمان های آمیخته – اصلاحیه های

استاندارد شن و ماسه و بتن و.... می توان نام برد.