021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

قطعات بتنی پیش ساخته سفارشی

قطعات پیش ساخته بتنی خاص با وجود تجهیزات و امکانات سالن تولید و با استفاده از پتانسیل

علمی کارشناسان واحدR&D و تولید در ابعاد و اندازه ها و کاربری های خاص قابل تولید می باشند

از قبیل انواع دال های بتنی مسلح و قطعات غیر مسلح دکوراتیو و یا با کاربری خاص صنعتی و شهری