021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

کنترل و کیفیت

این قسمت وظیفه کنترل کیفیت مصالح و مواد اولیه ورودی ،نظارت و کنترل بر مراحل ساخت و تولید محصول نهایی و عمل آوری و انبارش ونگهداری را طبق استاندارد های مربوطه را دارد.


از مزیتهای این بخش استفاده از چندین نیروی کارشناسی و کارشناسی ارشد در این بخش می باشد که با استفاده از فنون آماری و کاربرد آن در کنترل کیفیت و همچنین استفاده از دستورالعمل ها و آئین نامه های کنترل کیفیت ودر نقاط خاص و گلوگاههای از پیش تعیین شده به انجام وظیفه مشغول می باشد.

مهندس علیرضا رحمتی


بعنوان مسئول کنترل کیفیت نمونه سازمان ملی استاندارد ایران در چندین سال برگزیده شده اند.